Solid Partners B.V. (verder te noemen Solid Partners) respecteert jouw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Solid Partners zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Inleiding

In In deze privacyverklaring lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door Solid Partners toe. We gebruiken hierbij onder andere de volgende termen:

Persoonsgegevens:
Persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over jou als persoon; bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres.

Verwerkingsverantwoordelijke:
De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Afhankelijk van de aard van de gegevens kan dit Solid Partners zelf zijn, maar kan ook een derde (bijvoorbeeld: klant, leverancier, etc.).

Verwerker (of Subverwerker):
De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel Solid Partners zijn (als ICT dienstverlener), alsook een derde, die op zijn of haar beurt weer gegevens van Solid Partners (of haar klanten) (sub)verwerkt.

Verwerken:
Alles wat er met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan. Zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.

Verschillende vormen van verwerking

Solid Partners kan op verschillende manieren betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens.

Ten eerste verwerkt Solid Partners de persoonsgegevens van:

 • haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties
 • haar eigen werknemers

Deze verwerking is voor Solid Partners noodzakelijk om:

 • haar klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren
 • relatiebeheer
 • haar personeel uit te kunnen betalen
 • orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers
 • voor promotie- of marketingdoeleinden

Solid Partners heeft een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden. In al deze gevallen is Solid Partners (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

Daarnaast kan Solid Partners persoonsgegevens verwerken voor derden.
Dit doen wij als ICT dienstverlener. Solid Partners is dan de (sub)verwerker van die persoonsgegevens. Omdat Solid Partners in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens, maakt Solid Partners afspraken met de verwerkingsverantwoordelijke in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens Solid Partners verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die verwerkingsverantwoordelijke.

Wat voor gegevens verwerkt Solid Partners en op welke manier

Wat voor gegevens Solid Partners precies verwerkt, hangt af van haar rol. Zoals hierboven aangegeven moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarin Solid Partners zelf verantwoordelijk is en de situatie waarin een derde (bijvoorbeeld klant of leverancier) verantwoordelijk is.

In het eerste geval verwerkt Solid Partners alleen die persoonsgegevens die zij daadwerkelijk nodig heeft. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Hierbij hanteert Solid Partners in ieder geval een aantal uitgangspunten:

 • Alle Solid Partners medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Alle Solid Partners medewerkers hebben een integriteitsverklaring ondertekend.
 • Soms schakelt Solid Partners derden in die in haar opdracht persoonsgegevens bewerken; bijvoorbeeld een marketingbureau dat een online campagne voor Solid Partners uitvoert. Met deze derde partijen sluit Solid Partners altijd een verwerkersovereenkomst, teneinde ervoor te zorgen dat uw gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij Solid Partners. Solid Partners blijft in dat geval verantwoordelijk.
 • Solid Partners verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

In het andere geval (wanneer Solid Partners dus slechts de gegevens verwerkt, zonder Verantwoordelijke van de gegevens te zijn), weet Solid Partners veelal niet eens welke gegevens het precies betreft. Solid Partners heeft immers zelf geen toegang tot de data die een klant bijvoorbeeld in het Solid Partners datacenter heeft geplaatst. In alle gevallen treft Solid Partners hierbij passende technische en organisatorische maatregelen.

Verwerkt Solid Partners ook bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland. Solid Partners verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. Wel kan het zijn dat Solid Partners bijzondere persoonsgegevens verwerkt als verwerker van gegevens van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit is dan specifiek opgenomen in de verwerkersovereenkomst met de betreffende klant.

Kan ik zien welke persoonsgegevens Solid Partners van mij verwerkt?

Als Solid Partners de Verwerkingsverantwoordelijke is van jouw persoonsgegevens, kan Solid Partners op verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die Solid Partners over jou verwerkt. Vindt jij dat je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt je het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kan je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Solid Partners. Solid Partners geeft in beginsel aan dit verzoek gehoor tenzij de Solid Partners dienstverlening aan jou, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard licht Solid Partners dit in dat geval toe.

Verstrekking aan derde

De door Solid Partners verwerkte persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Links naar andere websites

Onze webpagina’s kunnen links bevatten naar andere websites. Solid Partners is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookie-beleid van deze websites.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Solid Partners, kan je terecht bij Solid Partners:
Telefoonnummer: 085-7921100
E-mail: info@solidpartners.nl

Kan Solid Partners deze privacy- en cookieverklaring wijzigen?

Ja, de Solid Partners privacy- en cookie-verklaring kan van wijzigen. De meest actuele versie is altijd terug te vinden op onze website.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Wij respecteren je privacy en verklaren je persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen.
× Hoe kunnen wij jou helpen?